• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Prawo gospodarcze

  Dostarczamy zarówno kompleksowe, jak i doraźne rozwiązania dla przedsiębiorców. Doradzamy m.in.: sieciom handlowym, producentom z różnych branż, deweloperom, spółkom nowych technologii, izbom gospodarczym, zarówno dużym i średnim, ale także mikro i małym przedsiębiorcom, m.in. w zakresie prawa spółek, prawa umów, prawa pracy, podatków, ochrony konkurencji i prawa konsumenckiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

  Lider specjalizacji

  dr Dominik Lubasz
  T: + 48 509-824-632
  E: dominik.lubasz@lubasziwspolnicy.pl

  Nasze usługi:

  Prawo spółek, fuzje i przejęcia, upadłość

  Zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek handlowych pod kątem korporacyjnym, która zapewni zgodność wszelkich działań podejmowanych przez organy spółek lub ich wspólników. Dostarczamy także prawnego wsparcia dla inwestycji, niezbędnych przekształceń oraz działań związanych z zagadnieniem upadłości.

  Przykładowy przedmiot usługi:
  • zakładanie nowych spółek,
  • przekształcenia,
  • bieżąca obsługa prawna,
  • audyty korporacyjne,
  • sporządzanie uchwał odpowiednich organów,
  • wsparcie bieżących procesów zarządów/wspólników zarządzających,
  • rejestracja w KRS,
  • zmiany korporacyjne, zmiany osobowe,
  • negocjacje i opracowanie umów inwestycyjnych,
  • analiza przesłanek do ogłoszenia upadłości,
  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

  Badania stanów prawnych

  Prowadzenie kompleksowego badania stanów prawnych (due diligence) według metodyki pozwalającej na bieżącą weryfikację postępu prac przez Klienta i dostosowywanie zakresu badania do potrzeb określonego przedsięwzięcia lub planowanej transakcji. Podejście projektowe pozwalające klientowi na pełną kontrolę nad harmonogramem i budżetem due dilligence.

  Przykładowy przedmiot usługi:
  • Asysta prawna i wsparcie organizacyjne dla klientów, których działalność lub jej poszczególne obszary poddane są badaniom przez podmioty zewnętrzne, w tym potencjalnych partnerów biznesowych i doradców działających na ich zlecenie.
  • Budowa analogowego lub wirtualnego „data room”, zarządzanie dostępem do niego przez obie strony transakcji.
  • Ocena problemów prawnych ujawnionych w trakcie badania i przedstawienie alternatywnych scenariuszy ich rozwiązania uwzględniających cele biznesowe klienta.

  Transakcje i umowy, OWU, regulaminy

  Usługi prawne dotyczące tworzenia, opiniowania i negocjowania umów związanych z działalnością gospodarczą.

  Przykładowy przedmiot usługi:
  • Sporządzanie umów dostosowanych do specyficznych potrzeb klienta biznesowego.
  • Uczestnictwo w negocjacjach umów związanych z działalnością gospodarczą.
  • Opiniowanie projektów umów i propozycji zmian w umowach.
  • Tworzenie i opiniowanie regulaminów i wzorców umownych, w tym dostosowanych do obrotu konsumenckiego.

  Podatki

  Wsparcie bieżącej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarie o kwestie podatkowe. Dzięki tej specjalizacji Kancelaria jest w stanie dobrać odpowiednie rozwiązania prawne do zamierzeń Klientów, biorąc przy tym pod uwagę również skutki podatkowe.

  Przykładowy przedmiot usługi:
  • analiza skutków podatkowych transakcji,
  • weryfikacja dokumentacji podatkowej,
  • sporządzanie wniosków o interpretacje indywidualne,
  • reprezentacja w postępowaniach podatkowych,
  • dobór optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem podatkowym.

  Windykacja

  Pomoc prawna związana z dochodzeniem należności na drodze przedsądowej i sądowej.

  Przykładowy przedmiot usługi:
  • Reprezentacja w sprawach o zapłatę na etapie przedsądowym z uwzględnieniem sporządzania i kierowania w imieniu klienta wezwań do zapłaty.
  • Prowadzenie negocjacji dot. zakresu i harmonogramu spłat.
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych o wydanie nakazu zapłaty oraz w e-sądzie.
  • Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzenie korespondencji oraz komunikacja z komornikami sądowymi.
  • Reprezentacja w postępowaniach w sprawie nadania klauzuli wykonalności.
  • Reprezentacja i doradztwo w sprawach dot. usunięcia wpisu w rejestrze dłużników.
  • Przeciwdziałanie uciekaniu z majątkiem przez dłużników, kierowanie roszczeń o ubezskutecznienieczynności dłużnika przenoszącego majątek na szkodę wierzyciela („akcja pauliańska”).
  • Reprezentacja w postępowaniach o udzielenie zabezpieczenia.
  • Dochodzenie roszczeń od członków zarządu z tytułu nieuregulowanych zobowiązań spółek z o.o.

  UZNK, tajemnica przedsiębiorstwa, zakazy konkurencji

  Kompleksowa pomoc prawna związana z ochroną informacji poufnych, tajemnicą przedsiębiorstwa, zakazem konkurencji, a także reprezentowanie w sporach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

  Przykładowy przedmiot usługi:
  • Opracowanie umów dotyczących ochrony informacji poufnych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazu konkurencji.
  • Analiza i optymalizacja poziomu zabezpieczeń przedsiębiorstwa w związku z ochroną informacji poufnych lub tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Reprezentowanie w sporach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

  UOKIK, Ochrona konkurencji i konsumentów

  Zapewniamy doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności z regulacjami antymonopolowymi, w szczególności dotyczącymi porozumień pomiędzy przedsiębiorcami oraz ochrony konsumentów.

  Przykładowy przedmiot usługi:
  • Opracowujemy, weryfikujemy i opiniujemy m.in.:
   • wertykalne i horyzontalne porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami, w tym będące podstawą sieci dystrybucji, franczyzowe, agencyjne,
   • praktyki przedsiębiorców w stosunku do konsumentów, w szczególności mogące być kwalifikowanymi jako naruszające zbiorowe interesy konsumentów,
   • zasadność prowadzonych postępowań przez Prezesa UOKiK.
  • Reprezentujemy naszych Klientów:
   • w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
   • w postępowaniach.
  • Przeprowadzamy audyty zgodności z regulacjami prawa ochrony konkurencji i konsumentów

  PZP

  Pełna merytoryczna i formalna obsługa oraz doradztwo w dziedzinie zamówień publicznych. Świadczymy usługi zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

  Przykładowy przedmiot usługi:
  • Wsparcie zamawiającego w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia.
  • Sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówień publicznych.
  • Udział w posiedzeniach komisji przetargowych. Ocena i badanie ofert.
  • Reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.
  • Wsparcie wykonawców w opracowaniu oferty.
  • Sporządzanie odwołań i reprezentacja w postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.
  • Opiniowanie sytuacji spornych.
  • Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zagadnień z zakresu zamówień publicznych.

  Prawo konsumenckie, rękojmia, gwarancja, nieuczciwe praktyki rynkowe

  Doradzamy w zakresie zgodności działania przedsiębiorców z prawem konsumenckim, a także odpowiedzialności przedsiębiorców za produkt, jego wady i jakość.

  Przykładowy przedmiot usługi:
  • Opracowujemy, weryfikujemy i opiniujemy m.in.:
   • ogólne warunki umów, regulaminy, karty gwarancyjne,
   • zasady sprzedaży, regulaminy sklepów internetowych i stacjonarnych,
   • procedury reklamacyjne.
  • Reprezentujemy naszych Klientów:
   • w sporach z konsumentami lub rzecznikami konsumentów,
   • w sporach z gwarancji lub rękojmi,
   • w sporach z ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych.
  • Przeprowadzamy audyty zgodności z regulacjami prawa konsumenckiego, w tym pod kątem niedozwolonych postanowień umownych.

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl