• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Ochrona Danych Osobowych

  Zespół ochrony danych osobowych funkcjonuje w ramach struktury kancelarii od samego jej początku. Od 2013 r. jego skład stale się rozrasta – obecnie liczy kilkanaście osób. Poszczególni członkowie zespołu posiadają zarówno pogłębioną wiedzę merytoryczną w dziedzinie ochrony danych osobowych, jak i bogate doświadczenie w audytowaniu i wdrażaniu przepisów o ochronie danych osobowych.

  W ramach specjalizacji uczestniczyliśmy w ponad 200 projektach wdrażających przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Stale obsługujemy i doradzamy blisko 100 podmiotom w dziedzinie ochrony prywatności, pełniąc także funkcję inspektora ochrony danych bądź wspierając inspektorów w ich codziennej pracy.

  Poza wsparciem merytorycznym służymy pomocą także w projektowaniu zamierzeń biznesowych, z uwzględnieniem zasady data protection by design.

  Efektem pracy naszego zespołu są nie tylko liczne nagrody i osiągnięcia w branżowych rankingach, ale – co szczególnie dla nas cenne – także zaufanie i rekomendacje naszych klientów.

  Lider specjalizacji

  Adam Szkurłat
  adwokat
  T: +48 603-671-619
  E: adam.szkurlat@lubasziwspolnicy.pl

  W czym możemy pomóc?

  Do usług, jakie świadczymy w zakresie prawa ochrony danych osobowych należą:

  Pełnienie funkcji IOD

  Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w organizacji. Bieżące wsparcie i doradztwo w ocenie prawidłowości i legalności przetwarzania danych osobowych.

  • Monitorowanie przestrzegania RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Informowanie członków organizacji o obowiązkach dotyczących ochrony danych określonych w RODO oraz innych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Udział we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 30 RODO. ​
  • Udział w procesie analizy ryzyka, w tym we wszystkich projektach biznesowych związanych z przetwarzaniem danych, operacyjnych i pozostałych przypadkach, w których analiza ryzyka musi być przeprowadzone zgodnie z przepisami RODO. Udzielanie zaleceń dotyczących przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonana zgodnie z art. 35 RODO.
  • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego w relacjach z organem nadzorczym.
  • Wsparcie organizacji w kontaktach z osobami, których dane dotyczą.
  • Wsparcie organizacji w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.

  Audyty ochrony danych osobowych

  Kompleksowa weryfikacja działalności Klientów pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. W ramach audytu Klient otrzymuje raport zawierający stwierdzone naruszenia przepisów oraz wskazówki i rekomendacje dotyczące prawidłowego wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych.

  • mapowanie procesów biznesowych z perspektywy RODO
  • weryfikacja spełnienia przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych
  • weryfikacja stosowanych klauzul informacyjnych
  • weryfikacja stosowanych zgód
  • weryfikacja podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora
  • weryfikacja podlegania obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
  • weryfikacja stosowanych umów powierzenia
  • weryfikacja zgodności przekazywania danych osobowych do państw trzecich
  • weryfikacja dokumentów wykorzystywanych w relacjach z klientami, w tym weryfikacja języka stosowanego w komunikacji, ustalenie obszarów, które będą wymagały zmian pod kątem klauzul informacyjnych, zgód i polityk prywatności
  • ustalenie spełnienia przez systemy teleinformatyczne możliwości realizacji praw podmiotów danych
  • analiza możliwości realizacji nowych obowiązków administratora i praw podmiotów danych

  Audyt (a następnie proces wdrożenia) może zostać przeprowadzony w dwojaki sposób:

  • Wariant I: Realizacja standardowa (klasyczna) polegająca na przygotowaniu dokumentacji w oparciu o pliki word i excel. Część dokumentów ma charakter wytycznych do dalszych działań. Wdrożenie w tej opcji obejmuje opracowanie i udokumentowanie systemu ochrony danych w organizacji w sposób tradycyjny.
  • Wariant II: Innowacyjne wdrożenie z wykorzystaniem aplikacji GDPR Risk Tracker (https://gdprrisktracker.pl ), w którym sporządzana jest w sposób zautomatyzowany część obowiązkowej dokumentacji zapewniającej zgodność z RODO, a nadto prowadzona jest analiza ryzyka. Wynik analizy ryzyka określa, jakie działania powinna podjąć organizacja w kontekście konkretnych obowiązków nałożonych przez RODO. Zastosowanie GDPR Risk Tracker przyspiesza i organizuje wdrożenie oraz pomaga utrzymać stan zgodności po jego zakończeniu.

  Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych

  Opracowanie kompletnej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych. Audyt i weryfikacja dokumentów stosowanych przez administratora/procesora. Analiza i dostosowanie dokumentów do konkretnych stanów faktycznych.

  • Dokumenty, których obowiązek wdrożenia wynika z przepisów RODO
   • Polityka Ochrony Danych Osobowych
   • Obowiązki informacyjne
   • Polityka retencji danych
   • Schemat retencji danych
   • Wzór zgód na przetwarzanie danych, w tym zgody rodzicielskiej
   • Rejestr DPIA
   • Wzór umowy przetwarzania danych dostawcy
   • Procedura weryfikacji podmiotu przetwarzającego
   • Procedura reagowania i powiadamiania o naruszeniu danych
   • Rejestr naruszeń danych
   • wzór powiadomienia organu nadzorczego o naruszeniu danych
   • wzór powiadomienia osób, których dane dotyczą, o naruszeniu danych
  • Dokumenty, które w przypadku spełnienia określonych warunków, mają charakter obligatoryjny
   • Opis stanowiska inspektora ochrony danych
   • Rejestr czynności przetwarzania
   • Rejestr kategorii czynności przetwarzania
   • Standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych administratorom
   • Standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym
  • Dokumenty, które nie są wymagane przez RODO. Jednak może się okazać, że tego rodzaju dokumenty są całkiem przydatne, jeśli chcesz zachować zgodność.
   • Polityka Ochrony Danych Osobowych Pracowników
   • Zasady współpracy z IOD
   • Rejestr informacji o miejscu publikacji Polityki prywatności
   • Rejestr umów powierzenia
   • Procedura realizacji żądań podmiotów danych
   • Metodologia oceny wpływu na ochronę danych
   • Procedura transgranicznego przekazywania danych osobowych
   • Procedura na wypadek kontroli organu nadzorczego
   • Dokumenty regulujące bezpieczeństwo danych osobowych (m.in. Polityka Bezpieczeństwa IT, Polityka Kontroli Dostępu, Procedury Bezpieczeństwa dla Działu IT, Polityka Bring Your Own Device, Polityka powierzania sprzętu służbowego i telepracy, Polityka Czystego biurka i czystego ekranu, Polityka Klasyfikacji Informacji, Polityka Anonimizacji i Pseudonimizacji, Polityka Stosowania Szyfrowania, Plan Odzyskiwania Po awarii, Procedura Audytu Wewnętrznego)

  Analiza ryzyka

  Analiza ryzyka stanowi podstawę dla prawidłowego wdrożenia RODO, w tym zwłaszcza doboru organizacyjnych, prawnych i technicznych środków zgodności i bezpieczeństwa przetwarzania. W przypadkach wymienionych w RODO administrator zobowiązany jest także wykonać analizę szczegółową tj. ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA)

  • Mapowanie procesów biznesowych na czynności przetwarzania dla których wykonana ma być analiza ryzyka lub DPIA
  • Przeprowadzenie analizy z wykorzystaniem aplikacji GDPR Risk Tracker
  • Dokumentowanie analizy w celu zapewnienia rozliczalności
  • Asysta przy podejmowaniu decyzji co do wdrożenia właściwych, adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych lub prawnych

  Marketing i media społecznościowe

  Analizujemy zgodność działań marketingowych z RODO i przygotowujemy odpowiednią dokumentację. Nasz zakres usług obejmuje aspekty prawne wszelkiego rodzaju aktywności marketingowych.

  • Organizacja konkursów
  • E-mail marketing
  • Performance marketing
  • Marketing z wykorzystaniem mediów społecznościowych
  • Analityka, w szczególności akcji marketingowych
  • Profilowanie
  • Obrót bazami danych klientów

  Szkolenie i warsztaty z RODO

  Wiedza jest jednym z kluczowych elementów zapobiegania ryzyku naruszenia ochrony danych osobowych. Oferujemy szkolenia dedykowane dla przedsiębiorców i pracowników, w tym zwłaszcza osób zajmujących się kwestiami HR, marketingiem, obsługą klienta czy call center. Szkolenia prowadzimy w formule lokalnej, jak i zdalnej – webinarowej i elearnignowej.

  • Szkolenia ogólne, wstępne i okresowe z ochrony danych osobowych
  • Szkolenia personalizowane dla poszczególnych działów organizacji – marketing, HR, obsługa klienta, sprzedaż, e-commerce, call center itd.
  • Warsztaty narzędziowe – aplikacje do obsługi RODO w firmie
  • Warsztaty IT i bezpieczeństwo przetwarzania
  • Warsztaty z analizy ryzyka i przeprowadzania DPIA
  • Szkolenia dotyczycące prowadzenia dokumentacji, przeprowadzania testów równowagi, formułowania klauzul informacyjnych

  Obsługa naruszeń ochrony danych osobowych

  Zgłaszanie naruszeń ochrony danych jest jednym z nowych obowiązków wynikających z RODO. Ocena zaistnienia naruszenia, jak i obowiązku zgłoszenia do Prezesa UODO, wykrycie, sposób przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wystarczającego do notyfikacji i podjęcie działań mitygujących ryzyko na przyszłość to podstawowe elementy naszej usługi.

  • Opracowywanie procedur zarządzania naruszeniami
  • Doradztwo przy prowadzeniu dokumentacji naruszeń ochrony danych osobowych
  • Ocena naruszenia pod kątem obowiązku zawiadomienia Prezesa UODO oraz podmiotów danych
  • Doradztwo przy realizacji procedur notice&takedown

  Reprezentacja w postępowaniach przed organem nadzorczym, sądem administracyjnym i powszechnym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

  Kompleksowe wsparcie Klienta w postępowaniu kontrolnym oraz administracyjnym prowadzonym przez Prezesa UODO. Reprezentacja procesowa w postępowaniach toczących się przed sądami administracyjnymi i powszechnymi.

  • Przygotowanie do kontroli organu nadzorczego
  • Wsparcie merytoryczne podczas czynności kontrolnych
  • Analiza protokołów kontroli oraz sporządzanie zastrzeżeń
  • Doradztwo w zakresie realizacji zaleceń i wytycznych Prezesa UODO
  • Sporządzenie skarg na decyzje Prezesa UODO
  • Udział w postępowaniu sądowym przed WSA w Warszawie i przed NSA
  • Reprezentacja w postępowania dotyczących roszczeń cywilnych

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl