• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Litygacja

  Spory sądowe są nieuchronnym elementem aktywności, zwłaszcza gospodarczej. Prowadzimy postępowania jednak zarówno w imieniu przedsiębiorców, jak i osób poszkodowanych w wypadkach, a także konsumentów w szczególności w sprawach z bankami.

  Wybierz specjalizację:

  1. I. Odszkodowania
  2. II. CHF
  3. III. Spory gospodarcze
  4. IV. Szkody w transporcie
  5. V. Reprezentacja w sporach sądowych

  I. Odszkodowania

  Pomoc prawna w uzyskaniu świadczeń należnych w związku z wyrządzoną szkodą, na każdym etapie postępowania likwidacyjnego i sądowego.

  Przykładowe usługi:
  1. Pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty w związku ze szkodą na osobie
  2. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
  3. Reprezentowanie w sporach z ubezpieczycielami
  4. Dochodzenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
  5. Pomoc przedsiębiorcom w obronie przed dochodzonymi roszczeniami odszkodowawczymi
  6. Doradztwo w doborze i wdrożeniu środków prawnych, redukujących ryzyko wystąpienia odpowiedzialności za czyny niedozwolone
  7. Kompleksowe wsparcie przy zawieraniu umów z ubezpieczycielami

  Lider specjalizacji

  Jerzy Hajn

  + 48 600-229-101

  II. CHF

  Pomoc prawna w poprawieniu sytuacji kredytobiorców, posiadających kredyty indeksowane bądź denominowane do CHF.

  Przykładowe usługi:
  1. Analiza zobowiązań kredytowych pod kątem występowania klauzul abuzywnych
  2. Dochodzenie roszczeń, związanych z występowaniem postanowień niedozwolonych w umowie kredytu, w tym: dochodzenie zwrotu świadczeń nienależnych z tytułu nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych albo stwierdzenia nieważności umowy
  3. Reklamacja kredytu, negocjacje z bankiem

  Lider specjalizacji

  Jerzy Hajn

  + 48 600-229-101

  III. Spory gospodarcze

  Doradztwo prawne w zakresie roszczeń związanych z działalnością gospodarczą.

  Przykładowe usługi:
  1. Analiza prawna sytuacji spornych zaistniałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z uwzględnieniem analizy szans na skuteczność podnoszonych roszczeń na drodze sądowej.
  2. Reprezentacja Klienta w rokowaniach mających prowadzić do polubownego zakończenia sporu.
  3. Sporządzanie projektów stanowisk w przedmiocie sytuacji spornej – w tym sporządzanie i kierowanie pism w imieniu Klienta.
  4. Doradztwo prawne związane z zabezpieczeniem i uzyskaniem dowodów na potrzeby postępowania sądowego.

  Lider specjalizacji

  Michał Żmijewski

  +48 502 330 213

  IV. Szkody w transporcie

  Usługi prawne dotyczące sporów powstałych w związku z realizacją umów przewozu lub spedycji.

  Przykładowe usługi:
  1. Dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami związanymi ze szkodami w transporcie – reprezentacja na etapie przedsądowym i sądowym.
  2. Reprezentacja w postępowaniach reklamacyjnych – sporządzanie reklamacji, formułowanie odpowiedzi na reklamacje.
  3. Doradztwo prawne i reprezentacja w sporach z udziałem zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń OCP, OCS oraz Cargo.
  4. Doradztwo prawne świadczone na rzecz przewoźników, spedytorów i operatorów logistycznych.

  Lider specjalizacji

  Michał Żmijewski

  +48 502 330 213

  V. Reprezentacja w sporach sądowych

  Reprezentacja w sprawach sądowych prowadzonych na terenie całej Polski.

  Przykładowe usługi:
  1. Reprezentacja profesjonalnego pełnomocnika procesowego na etapie sądowym w sprawach związanych z działalnością gospodarcza.
  2. Reprezentacja w postępowaniach przed sądami polubownymi (trybunały i sądy arbitrażowe).
  3. Reprezentacja interesów Klienta w postępowaniach mediacyjnych.
  4. Analiza rozstrzygnięć wydanych przez sądy bądź organy administracji pod kątem możliwości ich zaskarżenia oraz reprezentacja w postępowaniach odwoławczych.

  Lider specjalizacji

  Michał Żmijewski

  +48 502 330 213

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl