• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

  home office, nowelizacja kodeksu pracy, praca zdalna, prawo pracy

  Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w dniu 19 maja 2021 r. przedstawiło projekt nowelizacji Kodeksu pracy regulujący zasady świadczenia pracy zdalnej. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące kluczowych propozycji. Jednocześnie informujemy, że projekt nowelizacji może ulec zmianie w toku procesu legislacyjnego - obecnie został skierowany do konsultacji międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

  Przypominamy, że obecnie podstawą do zastosowania pracy zdalnej jest art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  Zgodnie z przygotowywaną nowelizacją Kodeksu pracy wprowadzona mają być następujące rozwiązania:

  1. Praca zdalna na wniosek pracownika lub polecenie pracodawcy

  Co do zasady wniosek pracownika o świadczenie pracy zdalnej nie będzie dla pracodawcy wiążący, wyjątek stanowić ma m.in. wniosek pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia.

  W ograniczonym zakresie dopuszczalne będzie jednostronne polecenie przez pracodawcę wykonywania pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.

  Warunkiem dopuszczania pracownika do wykonywania pracy zdalnej będzie wcześniejsze oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania takiej pracy. Zgodnie z uzasadnieniem projektu pracodawca nie będzie mógł tych warunków weryfikować ani podważać.

  1. Określenie zasad wykonywania pracy zdalnej

  W zależności od sytuacji konkretnego pracodawcy, zasady wykonywania pracy zdalnej będą mogły być określone w:

  • porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładowymi organizacjami zawodowymi,
  • regulaminie,
  • porozumieniu zawartym z pracownikiem,
  • poleceniu pracodawcy.
  1. Obowiązki pracodawcy

  Projekt przewiduje nałożenie na pracodawców dodatkowych obowiązków związanych z pracą zdalną, takich jak:

  • dostarczenie narzędzi pracy, zapewnienie pomocy technicznej w zakresie ich obsługi oraz pokrycie kosztów ich instalacji i eksploatacji (dopuszczalne jest ustalenie wykorzystywania prywatnych narzędzi pracy przez pracownika przy konieczności wypłaty przez pracodawcę stosownego ekwiwalentu),
  • pokrycie kosztów energii elektrycznej, dostępu do Internetu oraz innych kosztów określonych w porozumieniu, regulaminie czy poleceniu,
  • określenie zasad ochrony danych przekazywanych pracownikowi.
  1. BHP pracy zdalnej

  Zmodyfikowane zostaną również niektóre obowiązki pracodawców z zakresu BHP np. dotyczące organizowania stanowiska pracy, dbania o stan pomieszczeń, wyposażenia, środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, zapewnienia odpowiednich urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej.

  Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy zdalnej, pracodawca będzie zobowiązany do sporządzenia oceny ryzyka zawodowego i opracowania informacji zawierającej zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej.

  1. Prawo pracodawcy do kontroli pracownika

  Projekt zakłada prawo kontrolowania pracownika wykonującego pracę zdalną w miejscu jej wykonywania, co nie może naruszać prywatności pracownika. Szczegółowa regulacja dotycząca takiej kontroli ma zostać określona w porozumieniu, regulaminie lub poleceniu pracodawcy.

  1. Okazjonalna praca zdalna

  Pracownikom udostępniona zostanie możliwość wnioskowania o skorzystanie z okazjonalnej pracy zdalnej, w wymiarze do 12 dni w roku kalendarzowym. Wniosek pracownika nie będzie dla pracodawcy wiążący, choć pracodawcy powinni w miarę możliwości takie wnioski uwzględniać. W przypadku tego rodzaju pracy zdalnej większość przewidzianych powyżej obowiązków nie będzie miała zastosowania.

  Link do projektuhttps://legislacja.gov.pl/docs/2/12346911/12789150/12789151/dokument503604.pdf


  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z


  Artykuły powiązane

  Praca w trakcie izolacji

  W dniu 5 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych …

  Ostatni etap wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

  Od 1 stycznia 2021 r. przepisy ustawy o PPK objęły wszystkie podmioty zatrudniające, niezależnie od liczby osób zatrudnionych, które mogą być uczestnikami PPK. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Pracownicze Plany Kapitałowe to …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl