• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Exit tax – ważna zmiana w podatkach

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące opodatkowania niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Potrzeba  wprowadzenie do polskiego systemu prawnego podatku od niezrealizowanych zysków wynika z konieczności wdrożenia przez Polskę dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, czyli tzw. Dyrektywy ATAD.

  Co to jest exit tax?

              Exit tax – tzw. podatek od przeprowadzki, podatek od niezrealizowanych zysków. Zobowiązani do jego zapłaty będą ci, którzy przeniosą składnik majątku poza RP, zmienią rezydencję podatkową, jeżeli w wyniku tych działań Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składników majątku będącego własnością podatnika.

  Kogo dotyczy exit tax?

  W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowane będą niezrealizowane jeszcze zyski kapitałowe osiągane zarówno przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i nieprowadzące działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą podstawę opodatkowania będzie stanowić wartość przeniesionych poza granicę Polski składników majątku. W przypadku pozostałych osób podatek od niezrealizowanych zysków będzie dotyczył utraty polskiej rezydencji podatkowej. Przepisy dotyczące exit tax dotyczą między innymi: pracowników wyjeżdżających z Polski za granicę, jak również cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce, którzy po zakończeniu oddelegowania postanowią opuścić Polskę. Obowiązek zapłaty exit tax powstaje wówczas, jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski przez łącznie co najmniej pięć lat w dziesięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej oraz przenoszone przez niego aktywa były wprost wymienione w ustawie o PIT. Są to przede wszystkim: udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Ponadto wymienione składniki majątku muszą przekraczać wartość 4 mln zł, aby mówić o podatku od niezrealizowanych zysków.  Próg ten dotyczy również wartości majątku przenoszonego za granicę przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

  Stawki exit tax

  Ustawa przewiduje dwie stawki podatku 19% i 3%, gdy nie ustala się kosztu uzyskania przychodu. W związku z powyższym najczęściej będziemy mieli do czynienia z 19% stawką podatku. Jeśli chodzi o termin zapłaty podatku, ustawa przewiduje 7 dni w odniesieniu do przeniesienia składnika majątku za granicę, zaś w przypadku utraty rezydencji podatkowej ustawa milczy.

  Preferencje podatkowe

  Ustawodawca przewidział również pewne preferencję jeśli chodzi o podatek od niezrealizowanych zysków między innymi: rozłożenie na raty i zwrot exit tax. Podatnik będzie miał prawo wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o rozłożenie na raty zapłaty całości lub części podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, na okres nieprzekraczający 5 lat. Ponadto, w przypadku podatnika, który przeniósł swoją rezydencję podatkową za granicę, a następnie z powrotem przeniesie ją do Polski, będzie mógł wystąpić o zwrot zapłaconego podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

  Reasumując warto podkreślić, że wiele kwestii dotyczących exit tax, wymaga jeszcze doprecyzowania i wyjaśnienia. Jest to obowiązek nowowprowadzony do polskiego systemu podatkowego, który wymaga jeszcze dodatkowych prac legislacyjnych.

  Wróć do listy
  Aleksandra Kocemba

  Aleksandra Kocemba

  • Główna księgowa
  Skontaktuj się z autorem

  Artykuły powiązane

  Airbnb – aspekty podatkowe

  Parlament Europejski uznał, że przedsiębiorstwa świadczące porównywalne usługi, czy to w ramach gospodarki tradycyjnej czy też gospodarki dzielenia się, powinny mieć funkcjonalnie podobne obowiązki podatkowe. Uważa też, że podatki należy płacić …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl