• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Business

  Dostarczamy zarówno kompleksowe, jak i doraźne rozwiązania dla przedsiębiorców. Doradzamy m.in.: sieciom handlowym, producentom z różnych branż, deweloperom, spółkom nowych technologii, izbom gospodarczym, zarówno dużym i średnim, ale także mikro i małym przedsiębiorcom, w tym w zakresie prawa spółek, prawa umów, prawa pracy, podatków, ochrony konkurencji i prawa konsumenckiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

  Wybierz specjalizację:

  1. I. Prawo spółek, fuzje i przejęcia, upadłość
  2. II. Badania stanów prawnych
  3. III. Prawo pracy, PPK, optymalizacja zatrudnienia
  4. IV. Transakcje i umowy, OWU, regulaminy
  5. V. Podatki
  6. VI. Windykacja
  7. VII. UZNK, tajemnica przedsiębiorstwa, zakazy konkurencji
  8. VIII. UOKIK, Ochrona konkurencji i konsumentów
  9. IX. PZP
  10. X. Prawo konsumenckie, rękojmia, gwarancja, nieuczciwe praktyki rynkowe

  I. Prawo spółek, fuzje i przejęcia, upadłość

  Zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek handlowych pod kątem korporacyjnym, która zapewni zgodność wszelkich działań podejmowanych przez organy spółek lub ich wspólników. Dostarczamy także prawnego wsparcia dla inwestycji, niezbędnych przekształceń oraz działań związanych z zagadnieniem upadłości.

  Przykładowe usługi:
  1. zakładanie nowych spółek,
  2. przekształcenia,
  3. bieżąca obsługa prawna,
  4. audyty korporacyjne,
  5. sporządzanie uchwał odpowiednich organów,
  6. wsparcie bieżących procesów zarządów/wspólników zarządzających,
  7. rejestracja w KRS,
  8. zmiany korporacyjne, zmiany osobowe,
  9. negocjacje i opracowanie umów inwestycyjnych,
  10. analiza przesłanek do ogłoszenia upadłości,
  11. przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

  Lider specjalizacji

  dr Dominik Lubasz

  + 48 509-824-632

   

  II. Badania stanów prawnych

  Prowadzenie kompleksowego badania stanów prawnych (due diligence) według metodyki pozwalającej na bieżącą weryfikację postępu prac przez Klienta i dostosowywanie zakresu badania do potrzeb określonego przedsięwzięcia lub planowanej transakcji. Podejście projektowe pozwalające klientowi na pełną kontrolę nad harmonogramem i budżetem due dilligence.

  Przykładowe usługi:
  1. Asysta prawna i wsparcie organizacyjne dla klientów, których działalność lub jej poszczególne obszary poddane są badaniom przez podmioty zewnętrzne, w tym potencjalnych partnerów biznesowych i doradców działających na ich zlecenie.
  2. Budowa analogowego lub wirtualnego „data room”, zarządzanie dostępem do niego przez obie strony transakcji.
  3. Ocena problemów prawnych ujawnionych w trakcie badania i przedstawienie alternatywnych scenariuszy ich rozwiązania uwzględniających cele biznesowe klienta.

  Lider specjalizacji

  Monika Susałko

  +48 507 801 013

  III. Prawo pracy, PPK, optymalizacja zatrudnienia

  Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych we wszystkich sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

  Przykładowe usługi:
  1. Bieżące doradztwo we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy,
  2. Opracowanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy takich jak: regulamin pracy, regulamin wynagradzania,
  3. Opracowywanie dokumentacji, związanej ze stosunkiem pracy, w tym m. in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy lub po jego ustaniu, porozumień, regulaminów, oświadczeń dotyczących rozwiązania stosunku pracy,
  4. Przygotowanie strategii oraz dokumentacji związanych z rozwiązaniem umowy o pracę,
  5. Pomoc w opracowaniu i optymalizacji harmonogramów pracy, czasu pracy i polityki płacowej,
  6. Analiza, opiniowanie, tworzenie oraz negocjowanie umów z agencjami pracy tymczasowej,
  7. Doradzanie oraz przygotowanie założeń, koncepcji oraz dokumentacji związanych z przejściem przedsiębiorstwa lub jego części,
  8. Udział w negocjacjach i przygotowaniu porozumień z przedstawicielami pracowników,
  9. Wdrożenie PPK,
  10. Audyt i uszczelnianie albo opracowanie polityki antymobbingowej,
  11. Szkolenia dla pracowników każdego szczebla w zakresie mobbingu,
  12. Kompleksowe wsparcie dot. zastosowania rozwiązań antykryzysowych w związku z COVID-19,
  13. Współpraca, doradzanie oraz pomoc we wdrożeniu rozwiązań umożliwiających bezpieczny powrót do pracy oraz zmianę organizacji pracy w dobie COVID- 19,
  14. Reprezentowanie pracodawcy przed sądami w sprawach dotyczących roszczeń pracowników, w tym odwołań od wypowiedzenia umów o pracę, roszczeń związanych z mobbingiem;
  15. Reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach przed ZUS oraz sprawach sądowych przeciwko ZUS.

  Lider specjalizacji

  Jerzy Hajn

  + 48 600-229-101

  IV. Transakcje i umowy, OWU, regulaminy

  Usługi prawne dotyczące tworzenia, opiniowania i negocjowania umów związanych z działalnością gospodarczą.

  Przykładowe usługi:
  1. Sporządzanie umów dostosowanych do specyficznych potrzeb klienta biznesowego.
  2. Uczestnictwo w negocjacjach umów związanych z działalnością gospodarczą.
  3. Opiniowanie projektów umów i propozycji zmian w umowach.
  4. Tworzenie i opiniowanie regulaminów i wzorców umownych, w tym dostosowanych do obrotu konsumenckiego.

  Lider specjalizacji

  Michał Żmijewski

  +48 502 330 213

  V. Podatki

  Wsparcie bieżącej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarie o kwestie podatkowe. Dzięki tej specjalizacji Kancelaria jest w stanie dobrać odpowiednie rozwiązania prawne do zamierzeń Klientów, biorąc przy tym pod uwagę również skutki podatkowe.

  Przykładowe usługi:
  1. analiza skutków podatkowych transakcji,
  2. weryfikacja dokumentacji podatkowej,
  3. sporządzanie wniosków o interpretacje indywidualne,
  4. reprezentacja w postępowaniach podatkowych,
  5. dobór optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem podatkowym.

  Lider specjalizacji

  Michał Przybysz

  + 48 509-824-632

  VI. Windykacja

  Pomoc prawna związana z dochodzeniem należności na drodze przedsądowej i sądowej.

  Przykładowe usługi:
  1. Reprezentacja w sprawach o zapłatę na etapie przedsądowym z uwzględnieniem sporządzania i kierowania w imieniu klienta wezwań do zapłaty.
  2. Prowadzenie negocjacji dot. zakresu i harmonogramu spłat.
  3. Reprezentacja w postępowaniach sądowych o wydanie nakazu zapłaty oraz w e-sądzie.
  4. Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzenie korespondencji oraz komunikacja z komornikami sądowymi.
  5. Reprezentacja w postępowaniach w sprawie nadania klauzuli wykonalności.
  6. Reprezentacja i doradztwo w sprawach dot. usunięcia wpisu w rejestrze dłużników.
  7. Przeciwdziałanie uciekaniu z majątkiem przez dłużników, kierowanie roszczeń o ubezskutecznienieczynności dłużnika przenoszącego majątek na szkodę wierzyciela („akcja pauliańska”).
  8. Reprezentacja w postępowaniach o udzielenie zabezpieczenia.
  9. Dochodzenie roszczeń od członków zarządu z tytułu nieuregulowanych zobowiązań spółek z o.o.

  Lider specjalizacji

  Michał Żmijewski

  +48 502 330 213

  VII. UZNK, tajemnica przedsiębiorstwa, zakazy konkurencji

  Kompleksowa pomoc prawna związana z ochroną informacji poufnych, tajemnicą przedsiębiorstwa, zakazem konkurencji, a także reprezentowanie w sporach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

  Przykładowe usługi:
  1. Opracowanie umów dotyczących ochrony informacji poufnych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazu konkurencji
  2. Analiza i optymalizacja poziomu zabezpieczeń przedsiębiorstwa w związku z ochroną informacji poufnych lub tajemnicy przedsiębiorstwa
  3. Reprezentowanie w sporach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji

  Lider specjalizacji

  Jerzy Hajn

  + 48 600-229-101

  VIII. UOKIK, Ochrona konkurencji i konsumentów

  Zapewniamy doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności z regulacjami antymonopolowymi, w szczególności dotyczącymi porozumień pomiędzy przedsiębiorcami oraz ochrony konsumentów.

  Przykładowe usługi:
  1. Opracowujemy, weryfikujemy i opiniujemy m.in.:
   1. wertykalne i horyzontalne porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami, w tym będące podstawą sieci dystrybucji, franczyzowe, agencyjne,
   2. praktyki przedsiębiorców w stosunku do konsumentów, w szczególności mogące być kwalifikowanymi jako naruszające zbiorowe interesy konsumentów,
   3. zasadność prowadzonych postępowań przez Prezesa UOKiK,
  2. Reprezentujemy naszych Klientów:
   1. w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
   2. w postępowaniach
  3. Przeprowadzamy audyty zgodności z regulacjami prawa ochrony konkurencji i konsumentów

  Lider specjalizacji

  Dominik Lubasz

  + 48 509-824-632

  IX. PZP

  Pełna merytoryczna i formalna obsługa oraz doradztwo w dziedzinie zamówień publicznych. Świadczymy usługi zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

  Przykładowe usługi:
  1. Wsparcie zamawiającego w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia.
  2. Sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówień publicznych.
  3. Udział w posiedzeniach komisji przetargowych. Ocena i badanie ofert.
  4. Reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.
  5. Wsparcie wykonawców w opracowaniu oferty.
  6. Sporządzanie odwołań i reprezentacja w postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.
  7. Opiniowanie sytuacji spornych.
  8. Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zagadnień z zakresu zamówień publicznych.

  Lider specjalizacji

  Adam Szkurłat

  + 48 603-671-619

  X. Prawo konsumenckie, rękojmia, gwarancja, nieuczciwe praktyki rynkowe

  Doradzamy w zakresie zgodności działania przedsiębiorców z prawem konsumenckim, a także odpowiedzialności przedsiębiorców za produkt, jego wady i jakość.

  Przykładowe usługi:
  1. Opracowujemy, weryfikujemy i opiniujemy m.in.:
   1. ogólne warunki umów, regulaminy, karty gwarancyjne,
   2. zasady sprzedaży, regulaminy sklepów internetowych i stacjonarnych,
   3. procedury reklamacyjne.
  2. Reprezentujemy naszych Klientów:
   1. w sporach z konsumentami lub rzecznikami konsumentów,
   2. w sporach z gwarancji lub rękojmi,
   3. w sporach z ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych.
  3. Przeprowadzamy audyty zgodności z regulacjami prawa konsumenckiego, w tym pod kątem niedozwolonych postanowień umownych.

  Lider specjalizacji

  Dominik Lubasz

  + 48 509-824-632

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl