• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Biuletyn prawno-podatkowy

  Premie pieniężne przyznawane za przekroczenie obrotu – zmiana stanowiska organów skarbowych

  Dominik Lubasz

  Stan prawny na: 01.01.2010 r.

  Organy skarbowe uwzględniają ujednolicone stanowisko sądów administracyjnych zmieniły diametralnie dotychczasowe zapatrywanie, że przyznanie kontrahentom premii pieniężnej za przekroczenie limitu obrotów jest usługą podlegającą opodatkowaniem VAT.

  W kolejnych interpretacjach Ministra Finansów wskazano, iż otrzymujący premię pieniężną nie świadczy usługi, a wobec tego czynność taka nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

   

  1. Premie pieniężne – korekta faktur sprzedażowych

   

  W interpretacji z dnia 16 lipca 2009 roku (IPPP3-443-396/09-4/JF ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż „Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Dotyczy to także przypadków, kiedy sprzedawca z różnych przyczyn (np. dokonania u niego zakupów w dużych ilościach w określonym czasie) po dokonaniu dostawy udziela nabywcy tzw. premii pieniężnej, polegającej na wypłacaniu określonych kwot pieniężnych. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie, czy ich przyznanie uwarunkowane jest wykonywaniem dodatkowych czynności itp.” Dalej organ podkreślił, iż jeśli otrzymywana premia pieniężna nie jest związana z żadną konkretna dostawą i przysługuje Podatnikowi po zrealizowaniu obrotu, a także nie ma ona związku z odpowiednim eksponowaniem towaru, zobowiązaniem do dokonywania zakupów wyłącznie u wypłacającego premię lub innych świadczeń wzajemnych poza sprzedażą, należy uznać, iż w tym konkretnym przypadku otrzymujący premię pieniężną nie świadczy na rzecz kontrahenta usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem czynność ta u niego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

   

  2. Premie pieniężne a noty księgowe

   

  W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor tejże Izby w interpretacji z dnia 29 września 2009 (IPPP1-443-648/09-6/JB) uzupełniając wywód o stwierdzenie, iż „w sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia – dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r.”  W uzasadnieniu prezentowanego stanowiska organ podkreślił jednocześnie, premię nie należy potraktować jako zdarzenie pozostające poza zakresem VAT, a zatem nie można jej dokumentować notą księgową.

  Równocześnie w interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2009 roku (ITPP1/443-590/09/AP) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy podkreślił, iż Podatnik odbiorca wystawionej przez kontrahenta faktury dokumentującej premię nie ma prawa do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w tych fakturach VAT.

   

  3. Kiedy premie są świadczeniem opodatkowanym

   

  Ostatecznie należy jednak pamiętać, iż w sytuacji , w której oprócz zakupów o określonym wolumenie i terminowej zapłaty kontrahenci zobowiązują się do wykonania na rzecz Podatnika dodatkowych czynności, a mianowicie odpowiedniego eksponowania produktów nabywanych od Podatnika i udzielania potencjalnym klientom na produkty Podatnika stosownych wyjaśnień (doradztwa) w tym zakresie, a zatem otrzymane przez nich świadczenia są ekwiwalentem spełnionych czynności, należy uznać, iż mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Wypłacane premie pieniężne (bonusy) mają w tym przypadku charakter zobowiązaniowy. W tej sytuacji, gdy otrzymanie premii pieniężnych (bonusu) uwarunkowane jest nie tylko osiągnięciem określonego poziomu zakupów i terminowej zapłaty, lecz także koniecznością wywiązania się przez nabywcę z dodatkowych czynności, stanowią one w istocie wynagrodzenie za świadczone usługi, podlegające zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu na zasadach ogólnych i są dokumentowane fakturami VAT. Stanowisko takie zaprezentował w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2009 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPP1/443-182/09/BJ)

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl