• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Przedłużenie blokady rachunku bankowego przez organy skarbowe

  Dnia 20 września 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej „WSA”) wydał wyrok w przedmiocie przedłużenia terminu blokady rachunku bankowego. Precedensowy wyrok WSA wskazuje na dwie ważne kwestie:

  - po pierwsze w ramach postępowania dotyczącego blokady rachunku, organ skarbowy nie musi prowadzić postępowania dowodowego, bowiem wystarczy, że po analizie ryzyka przepływów pieniężnych istnieje ryzyko wykorzystania instytucji finansowych do wyłudzania podatku.

  Wykluczenie możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego jest uzasadnione faktem, iż Szef Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „KAS”) musi w terminie trzech dni wydać postanowienie o przedłużeniu blokady rachunku. W konsekwencji niemożliwe jest dotrzymanie terminu do przedstawienia dowodu, który zgodnie z art. 189 § 2 Ordynacji podatkowej nie może być krótszy niż 3 dni. Nierealne jest również wyznaczenie stronie chociażby 7 dniowego terminu do zapoznania się z aktami bądź przesłuchanie świadków. Zdaniem Sądu, szybkość i specyfika tego postępowania determinowana jest jego skutecznością. System STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) analizuje przepływy na kontach bankowych i sygnalizuje potencjalne oszustwo podatkowe. Mechanizm ma na celu wzmocnić bezpieczeństwo podatników poprzez eliminację z obrotu gospodarczego podmiotów oszukujących uczciwych przedsiębiorców.

  - po drugie, nie istnieje wyczerpujący katalog okoliczności, które mają znaczenie dla oceny, czy spełnione zostały przesłanki dokonania przedłużenia blokady. W każdej sprawie inne okoliczności mogą świadczyć o istnieniu obawy niewykonania zobowiązania. W powyższym wyroku, uzasadniona obawa niewykonania potencjalnego zobowiązania podatkowego, wynikała z dokonanej analizy ekonomicznej wskazującej wyraźnie na brak możliwości płatniczych Skarżącej oraz dokonywanie operacji gospodarczych z kontrahentami wykreślonymi z rejestru.

  Możliwość przedłużania blokady rachunków bankowych pojawiła się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającej m.in. Ordynację podatkową. W następstwie tej nowelizacji został dodany Dział 3B dot. przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, a wraz z nim art. 119zw, zgodnie z którym od dnia 30 kwietnia 2018 r. Szef KAS może przedłużyć, w drodze postanowienia, termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro.

  Wcześniej organ mógł jedynie wydać postanowienie o blokadzie rachunku bankowego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazywały, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

   

  Ważne:

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2018 r. (sygnatura akt: III SA/Wa 2057/18)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800) - art. 119zw.
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. 2017 poz. 2491) – art. 4
  Wróć do listy
  Julia Wawrzyńczak

  Julia Wawrzyńczak

  • Aplikant
  Skontaktuj się z autorem

  Artykuły powiązane

  TK: Bankowy tytuł egzekucyjny narusza Konstytucję

  We wtorek, 14 kwietnia, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) narusza konstytucyjną zasadę równości i mechanizm jego funkcjonowania musi zostać zmieniony. Trybunał stanął na stanowisku, że przepisy w obecnym …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl