• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

  imigranci wojenni, obywatele ukrainy, obywatele ukrainy w polsce, pomoc dla uchodzcow, projekt ustawy

  Do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 2069). Projekt ustawy dotyczy określenia szczególnych zasad zalegalizowania na terytorium RP pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz określenia form wsparcia obywateli Ukrainy. 

  Czego dotyczy ustawa?

  Ustawa określa m.in.: 

  • zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa; 
  • zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy; 
  • zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy; 
  • zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy; 
  • uproszony tryb nabywania warunkowego prawa do wykonywania zawodu przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki oraz położne; 
  • specjalny tryb uzyskiwania numeru PESEL przez obywateli Ukrainy; 
  • uprawnienia obywateli Ukrainy m.in. w zakresie opieki zdrowotnej, kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów, pomocy socjalnej i żywnościowej oraz bezpłatnej pomocy psychologicznej; 
  • pomoc zapewnianą przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty obywatelom Ukrainy; 
  • zasady przyznawania świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. 

  Przepisy projektu ustawy nie dotyczą jednolicie wszystkich obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

  Legalizacja pobytu

  Projekt ustawy zakłada legalizację pobytu obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po dniu 24.02.2022 r., którzy zadeklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku obywateli Ukrainy, którzy nie zostali zarejestrowani przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, rejestracja pobytu będzie odbywać się na wniosek.  

  Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie uznawany za legalny przez okres 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. Legalizacja nie będzie obejmowała m.in. osób, które złożyły wniosek o ochronę międzynarodową. Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca będzie pozbawiał uprawnienia do legalnego pobytu, nabytego na mocy przepisów projektowanej ustawy.  

  Z kolei w przypadku obywateli Ukrainy przybywających legalnie w Polsce, według stanu na dzień 24.02.2022 r., przewidziano rozwiązanie, na podstawie którego dokumenty (np. wizy, karty pobytu, zezwolenia na pobyt czasowy) ulegną przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r. 

  Zatrudnienie obywateli Ukrainy i podejmowanie działalności gospodarczej

  Projekt ustawy przewiduje możliwość powierzenia pracy obywatelom Ukrainy: 

  • których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie przepisów cyt. projektu ustawy; 
  • którzy przebywają legalnie w Polsce na podstawie innych przepisów.  

  Podmiot powierzający wykonywanie pracy będzie musiał w tym celu, w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, powiadomić o takim powierzeniu pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu. Powiadomienie, wedle założeń projektu, będzie następowało za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl. Minister właściwy do spraw pracy może określić limit obywateli Ukrainy, którym przedsiębiorcy będą mogli powierzyć wykonywanie pracy.  

  Projekt ustawy zapewnia również obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na gruncie przepisów projektowanej ustawy, możliwość podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej – na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Obywatele Ukrainy będą mieli również możliwość rejestracji jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, a także będą mogli skorzystać z usług rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, udział w szkoleniach). 

  Ustawa ma wejść w życie z mocą wsteczną od dnia 24.02.2022 r.  

  Projekt ustawy po I czytaniu skierowano do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

  Zespół Kancelarii Lubasz i Wspólnicy przybliży Państwu szczegóły ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wkrótce po jej uchwaleniu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii: 
  • legalizacji pobytu oraz zatrudnienia obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym,
  • wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców, chcących zatrudniać obywateli Ukrainy,
  • prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   


  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z


  Artykuły powiązane

  Decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie osób uciekających przed wojną w Ukrainie

  4 marca 2022 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję wykonawczą 2022/382. Przedmiotem tej decyzji jest wprowadzenie tymczasowej ochrony dla wysiedleńców z terenów Ukrainy, którzy opuścili ten kraj 24 lutego 2022 …

  Specustawa – rozwiązania prawne dla Ukraińców

  Na stronie rządowego centrum legislacji pojawiła się pierwsza informacja o założeniach specustawy — Projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (CD356). Celem ustawy …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl