• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Nowe obowiązki dla przedsiębiorców!

  Kolejne zmiany w prawie przynoszą dodatkowe obowiązki nakładane na przedsiębiorców, tj.:

  1. kolejny etap wdrożenia PPK
  2. obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

  I. Kolejny etap wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

  Niedawno upłynął termin wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych przez pracodawców zatrudniający co najmniej 250 pracowników. Kolejna grupa pracodawców zostanie objęta przepisami ustawy o PPK już od 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z harmonogramem będą podmioty, które według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniają co najmniej 50 osób.

  Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

  Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności osoby zatrudnionej tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pracodawca ma obowiązek wpłacać określony procent wynagrodzenia brutto pracownika. Minimalnie jest to 1,5 %, ale wpłatę tą może dobrowolnie zwiększyć nawet do 4%. Kary za niewywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy sięgają 1 000 000 zł.

  Terminy

  Pracodawcy będą zobowiązani do podpisania umowy o zarządzanie PPK z wybranymi instytucjami finansowymi w terminie do 24 kwietnia 2020 r. oraz umowy o prowadzenie PPK w terminie do 11 maja 2020 r.

  Wdrożenie PPK – jakie działania podjąć?

  ✓ opracować harmonogram wdrożenia,
  ✓ przeprowadzić konsultacje z pracownikami,
  ✓ wybierać instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK,
  ✓ zawrzeć porozumienie z pracownikami do 24 marca 2020 r.,
  ✓ przystosować systemy informatyczne, wyszkolić pracowników kadr itp.,
  ✓ zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową do 24 kwietnia 2020 r.,
  ✓ zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych do 11 maja 2020 r.,
  ✓ dokonywać wpłat począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK.

  Wybór instytucji finansowej

  Wybór odpowiedniej instytucji finansowej powinien być dokonany w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeśli takowej nie ma - z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym. Osoby reprezentujące pracowników w ramach konsultacji powinny zostać zaznajomione z mechanizmami Ustawy o PPK. Przeglądu ofert można dokonać na stronie mojePPK.pl (aktualnie jest to 20 ofert). Należy je zbadać pod kątem ekonomicznym i prawnym.

  Kto następny?

  Ustawa w niedługim czasie obejmie również podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (tj. od dnia 1 lipca 2020 r.). Prawidłowe wdrożenie PPK pochłania dużo czasu, więc nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę.

   

  II. Nowe obowiązki dla spółek wynikające z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  13 października 2019 roku rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych wprowadzony w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem tego mechanizmu jest ukrócenie ukrywania tożsamości przestępców w strukturach korporacyjnych służących ich działalności przestępczej. Ustawa nakłada tym samym na niektóre grupy przedsiębiorców obowiązek ujawnienia tzw. beneficjentów rzeczywistych.

  Kim jest beneficjent rzeczywisty?

  Beneficjentem rzeczywistym wedle ustawy jest:
  1. osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,
  2. osoba fizyczna w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

  W przypadku osób prawnych będzie to przykładowo:
  ✓ osoba fizyczna będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji,
  ✓ osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu.
  Niejednokrotnie ustalenie beneficjenta rzeczywistego będzie trudne ze względu na skomplikowaną strukturę własnościową spółki.

  Obowiązek zgłoszenia informacji

  Obowiązek zgłoszenia informacji do rejestru nałożony został na spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. W przypadku podmiotów wpisanych do KRS po dniu 13 października 2019 r. - informacje do rejestru powinny być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Rejestru, a w przypadku aktualizacji informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany. Natomiast w przypadku podmiotów wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 r., na ustalenie kręgu beneficjentów rzeczywistych i zgłoszenie ich do rejestru ustawodawca dał czas do 13 kwietnia 2020 r. Za niedopełnienie tego obowiązku spółki podlegać będą karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

  Wymogi co do zgłoszenia

  ✓ zgłoszenia dokonać będzie mogła tylko osoba uprawniona do reprezentacji spółki, ujawniona w KRS;
  ✓ zgłoszenia dokonywać się będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  ✓ zgłoszenie będzie musiało być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP;
  ✓ oświadczenie to składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej.

  Wróć do listy
  dr Dominik Lubasz

  dr Dominik Lubasz

  • Wspólnik
  • Radca prawny
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z


  Artykuły powiązane

  PPK – wyścig dla największych pracodawców czas zacząć

  Najwyższy czas zacząć przygotowania Od 1 lipca 2019 r. najwięksi pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników są zobowiązany do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Celem PPK jest stworzenie powszechnego systemu długofalowego …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl