• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zaległości w ZUS. Jakie działania przedsiębiorca może podjąć w takiej sytuacji?

  zus

  Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem opłacania składek ZUS. Czasem mogą pojawić się problemy z bieżącym regulowaniem tych zobowiązań. Co w takiej sytuacji może zrobić przedsiębiorca, aby uniknąć odsetek za zwłokę, egzekucji, a nawet odpowiedzialności karnej?

  W przypadku problemów z opłacaniem składek ZUS istnieje kilka działań, które można podjąć w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji. Dostępne rozwiązania będą różne w zależności od tego w jakim momencie przedsiębiorca stara się zmierzyć z zaistniałą sytuacją.

  Odroczenie terminu płatności

  Jeżeli termin płatności składki ZUS jeszcze nie upłynął, przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek. Co warto wiedzieć?

  • Istnieje możliwość zapłaty składki w późniejszym terminie;
  • Wniosek o odroczenie należy złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek;
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dojdzie do podpisania umowy z ZUS, która będzie regulowała m.in. termin płatności składki;
  • W takim przypadku, od momentu złożenia wniosku, nie będą naliczane odsetki za zwłokę;
  • Konieczne będzie jednak uiszczenie opłaty prolongacyjnej.

  Rozłożenie na raty

  Wraz z upływem terminu płatności składki ZUS powstaje zaległość. Od tego momentu będą naliczane odsetki za zwłokę oraz zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Aby uniknąć takiego stanu rzeczy przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty. Co warto w takiej sytuacji wiedzieć?

  • Istnieje możliwość rozłożenia płatności w czasie;
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o płatność ratalną, dojdzie do podpisania umowy z ZUS, która będzie regulowała m.in. wysokość oraz terminy płatności poszczególnych rat;
  • W takim przypadku nie będą naliczane odsetki za zwłokę od następnego dnia po dniu wpływu wniosku;
  • Konieczne będzie jednak uiszczenie opłaty prolongacyjnej;
  • Wszczęte wcześniej postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone po podpisaniu umowy z ZUS. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego następuje automatycznie. Organ we własnym zakresie zainicjuje procedurę, która potwierdzi ten stan rzeczy.

  Umorzenie należności

  Istnieje również możliwość umorzenia należności ZUS. Jednak to rozwiązanie może znaleźć  zastosowanie jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy zaistnieje stan całkowitej nieściągalności definiowany w art. 28 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.). Przykładowo, gdy nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie. Należy przy tym pamiętać, że samo złożenie wniosku o umorzenie należności nie powoduje automatycznego zawieszenia podstępowania egzekucyjnego, ani nie wstrzymuje naliczania odsetek.

  Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w ramach Tarczy Antykryzysowej

  Przedsiębiorcy wciąż mogą wnioskować o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej. Ulga dotyczy wyłącznie odsetek za zwłokę w opłaceniu składek od stycznia 2020 r. i nie jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Przyznanie ulgi będzie oznaczało brak obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconych składek, objętych wnioskiem.

  Zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych

  Opisane powyżej ulgi są korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim z uwagi na brak naliczania odsetek. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie zdecyduje się złożyć wniosku o ulgę lub jego wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony, pozostają instrumenty, z których można skorzystać na etapie postępowania egzekucyjnego.

  Zdarza się, że ZUS w ramach egzekucji zajmuje również składniki niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi to do sytuacji, w której przedsiębiorca zostaje pozbawiony szansy na uzyskanie dochodu i spłatę zaległości, a to jedynie pogłębiania stan zadłużenia. Można podać przykład zakładu krawieckiego, w którym organ zajął, a następnie sprzedał maszyny krawieckie, pozbawiając tym samym przedsiębiorcę szans na jakikolwiek dochód. Czy można takiej sytuacji zaradzić?

  Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne, które prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiązku, a spośród kilku takich środków - środki najmniej uciążliwe dla zobowiązanego. Jednocześnie przepisy przewidują możliwość zwolnienia z egzekucji całości lub części określonych składników majątkowych zobowiązanego, na czas oznaczony lub nieoznaczony. Aby uzyskać takie zwolnienie należy m.in:

  • Złożyć wniosek do organu. Wniosek powinien wskazywać jakiego składnika majątku ma dotyczyć zwolnienie (np. maszyny, wynagrodzenie od kontrahenta);
  • Wykazać jaki ważny interes zobowiązanego przemawia za wyłączeniem składnika majątku spod egzekucji;
  • Wskazać inne składniki majątku z jakich będzie możliwe prowadzenie egzekucji.

  W przytoczonym przykładzie, należałoby we wniosku wskazać m.in., że maszyny są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i dzięki ich wykorzystaniu przedsiębiorca będzie otrzymywał wynagrodzenie od kontrahentów, które pozwoli na spłatę zadłużenia. Choć decyzja o wyłączeniu wskazanego składnika majątku spod egzekucji zależy od organu, to dobrze uzasadniony wniosek może zwiększyć szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy, a przy tym pozwoli zachować ciągłość działalności.

  Wróć do listy
  Maciej Jakubowski

  Maciej Jakubowski

  • Aplikant
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z


  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl