• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Surowa odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niepodstawienia auta pod załadunek

  Przepisy regulujące kwestię umów przewozu zawierają szereg postanowień chroniących interes przewoźnika. W szczególności widać to na przykładzie odpowiedzialności związanej z opóźnieniem w przewozie. Odpowiedzialność przewoźnika z ww. tytułu ulega istotnemu ograniczeniu kwotowemu (do wysokości podwójnego przewoźnego w przewozach krajowych – art. 83 ust. 1 Prawa przewozowego, do wysokości przewoźnego w przewozie międzynarodowym –art. 23 ust. 5 Konwencji CMR). Jak wskazywano tutaj, w przewozie międzynarodowym nie jest możliwe skuteczne zastrzeżenie kary umownej z tyt. opóźnienia w przewozie.

  Jednak w procesie transportowym bardzo często szkoda wywołana jest, nie tylko przez opóźnienie w dostarczeniu przesyłki po jej przyjęciu przez przewoźnika. Problemy mogą wiązać się z niewykonaniem umowy przewozu (niepodstawieniem auta pod załadunek mimo wiążącej strony umowy) albo podstawieniem auta na załadunek w innym terminie, aniżeli zastrzeżonym umową.

  Zarówno ustawa Prawo przewozowe (regulująca przewozy krajowe), jak również Konwencja CMR (regulująca przewozy międzynarodowe) nie reguluje ww. obszarów. Powyższego stanu rzeczy nie należy oczywiście utożsamiać z wyłączeniem odpowiedzialności przewoźnika. Odpowiedzialność z tyt. niepodstawienia lub nieterminowego podstawienia pojazdu pod załadunek będzie wynikać bezpośrednio z przepisów prawa cywilnego, znajdując swoje oparcie w art. 471 Kodeksu cywilnego. Przewoźnik będzie zatem w tym wypadku zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi winy.

  Powyższe rozróżnienie skutkuje istotnymi konsekwencjami praktycznymi. Po pierwsze, przewoźnik na zasadach ogólnych odpowiada za szkodę w pełnej wysokości (pod warunkiem wykazania przez poszkodowanego faktu jej zaistnienia, wysokości i związku z zachowaniem przewoźnika). Po drugie, za w pełni dopuszczalne należy uznać zastrzeganie kar umownych z tyt. niepodstawienia lub nieterminowego podstawienia auta pod załadunek, także w odniesieniu do przewozów międzynarodowych. Odpowiedzialność przewoźnika z ww. tytułu jest zatem surowsza, niż w przypadku zwłoki w przewozie. Obowiązki umowne dotyczące podstawienia auta na załadunek nie podlegają ograniczeniom wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów i w świetle powyższego, mogą być swobodnie kształtowane przez strony zgodnie z zasadą swobody umów (art.  3531 Kodeksu cywilnego).

  Przewoźnicy powinni zachować wyjątkową czujność przy zawieraniu umów z wykorzystaniem wzorców umownych („zleceń transportowych”), przygotowywanych przez spedytorów i operatorów logistycznych, niejednokrotnie jednostronnie narzucających wyjątkowo niekorzystne postanowienia.

  RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych - dowiedz się więcej! 

  Wróć do listy
  Michał Żmijewski

  Michał Żmijewski

  • Adwokat
  Skontaktuj się z autorem

  Artykuły powiązane

  Dopuszczalność kary umownej za opóźnienie w transporcie międzynarodowym

  Kara umowna jest rozwiązaniem bardzo ułatwiającym proces dochodzenia roszczeń, o czym informowaliśmy już na łamach artykułu dostępnego tutaj. W szczególności, stosownie do ugruntowanej linii orzeczniczej, dla możliwości obciążenia kontrahenta karą umowną …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl