• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Opublikowano ustawę wdrażającą dyrektywy work-life balance oraz o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy

  kodeks pracy, prawo pracy, przejrzyste warunki pracy, work life balance, zmiany w ustawie

  Opublikowano ustawę wdrażającą dyrektywy work-life balance oraz o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy – przepisy wejdą w życie 26 kwietnia 2023 roku.

  W dniu 4 kwietnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r., o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, implementującą dyrektywy w sprawie work-life-balance oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

  Kiedy zmiany wejdą w życie?

  Ustawa nowelizująca Kodeks pracy wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r. (po upływie 21 dni od dnia jej ogłoszenia).

  Najważniejsze zmiany to w szczególności:

  1. uzależnienie długości okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny od tego, na jaki czas pracodawca planuje zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony po zakończeniu umowy o pracę na okres próbny;
  1. możliwość przedłużenia obowiązywania umowy o pracę na okres próbny o czas urlopu, a także innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika;
  1. rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia, jakie trzeba przekazać pracownikowi;
  1. wymóg wskazania w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony przyczyn uzasadniających wypowiedzenie oraz skonsultowania zamiaru wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową;
  1. obowiązek informowania pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, możliwości awansu, o wolnych stanowiskach pracy;
  1. prawo pracowników do nowych urlopów (tj. opiekuńczego, z powodu siły wyższej);
  1. zmiana wymiaru urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców (do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz do 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego);
  1. wyłączne prawo każdego z rodziców (pracowników) do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, które nie może zostać przeniesione na drugiego z rodziców;
  1. prawo pracownika wychowującego dziecko w wieku do lat 8, do złożenia wniosku o elastyczną organizację pracy (praca zdalna, elastyczne systemy czasu pracy, praca w obniżonym wymiarze czasu pracy);
  1. prawo pracownika, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy do wystąpienia (raz na rok kalendarzowy) z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy;
  1. nowe zasady ochrony pracownika przed zwolnieniem;
  1. brak możliwości wskazania jako przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę faktu pozostawania przez pracownika w stosunku pracy z innym pracodawcą (lub innym stosunku prawnym, będącym podstawą świadczenia pracy). Wyjątek stanowią ograniczenia wynikające z odrębnych przepisów albo z zawartej umowy o zakazie konkurencji;
  1. ograniczenia w wykonywaniu pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej wobec pracowników – rodziców dziecka w wieku do lat 8.

  Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich przyjętych zmian do Kodeksu pracy, które zmierzać mają do wdrożenia i realizacji celów ww. dyrektyw. Z uwagi na krótkie vacatio legis, warto zatem już teraz rozpocząć przygotowania do wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy, która dotyczy bardzo istotnych praw i obowiązków stron stosunku pracy.

  Wróć do listy
  Aneta Frydrych-Romańska

  Aneta Frydrych-Romańska

  • Radca prawny
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z

  Aneta Frydrych-Romańska

  Radca prawny

  aneta.frydrych@lubasziwspolnicy.pl

  Agnieszka Stefańska-Pieczara

  Radca prawny

  agnieszka.pieczara@lubasziwspolnicy.pl

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl