• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Nadal bez oczekiwanej przez frankowiczów uchwały Sądu Najwyższego

  frankowicze, klauzule abuzywne, konsumenci, kredyty, kredyty frankowe

  Kolejne posiedzenie całego składu Izby Cywilnej w sprawie zagadnień prawnych, przedstawionych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych (sygn. akt: III CZP 11/21).

  Dziś odbyło się kolejne już posiedzenie składu całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie rozpoznania wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2021 r. (III CZP 11/21) o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych, dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. To już czwarte posiedzenie w tej sprawie, które ostatnio zostało odroczone z uwagi na zwrócenie się przez SN o stanowisko w sprawie m. in. do NBP, RF, RPO oraz KNF.

  Dla przypomnienia, PPSN zapytał całą Izbę Cywilną SN o następujące kwestie:

  1. "Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?"

  a w razie odpowiedzi przeczącej;

  1. "Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?"
  2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?"

  niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3:

  1. "Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?
  2. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?
  3. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?".

  Oczekiwana zarówno przez kredytobiorców jak i banki uchwała dzisiaj znów nie zapadła. Sąd Najwyższy, zwrócił się bowiem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z trzema pytaniami prejudycjalnymi w sprawie statusu nowych sędziów SN (trybu ich powoływania). Jakkolwiek kwestia prawidłowego składu Sądu w świetle niedawnych, kontrowersyjnych zmian stanu prawnego dotyczącego tej kwestii, jest bardzo istotna – chociażby z punktu widzenia możliwości kwestionowania zapadłych orzeczeń, to dla wielu frankowiczów, wynik dzisiejszego posiedzenia może oznaczać znaczące wydłużenie czasu rozstrzygnięcia ich spraw (niektóre sądy zawiesiły bowiem postępowania w sprawie roszczeń kredytobiorców do czasu rozstrzygnięcia przez SN ww. zagadnień prawnych).

  Potrzebujesz wsparcia prawnego w sprawie kredytu frankowego?
  Skorzystaj z naszej pomocy!
  Więcej informacji na stronie: https://www.chf.lubasziwspolnicy.pl/

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z

  dr Dominik Lubasz

  Wspólnik
  Radca prawny

  dominik.lubasz@lubasziwspolnicy.pl

  Artykuły powiązane

  Orzecznictwo w sprawach frankowych

  Rok 2020 oraz 2021 przyniosły wiele korzystnych orzeczeń dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty waloryzowane kursem walut obcych. Statystyka spraw sądowych prowadzi do wniosku, iż coraz szersze grono kredytobiorców uzyskuje korzystne …

  Roszczenie o stwierdzenie abuzywności klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie o kredyt denominowany do waluty obcej nie jest tożsame z roszczeniem o stwierdzenie nieważności tej umowy

  Sąd Najwyższy w uchwale z 15 września 2020 r. orzekł, iż żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy. Przywołane orzeczenie ma …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl