• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Alert prawny: Odwołanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

  podatki, prawo pracy

  Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany zostaje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Konsekwencją tego będzie zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem wprowadzonymi m.in. za sprawą tzw. specustawy covidowej[1].

  Co zmieni się w prawie pracy?

  Przepis Czego dotyczy zmiana? Termin
  art. 12a ust. 1 i 2 specustawy Przywrócenie obowiązku wykonywania okresowych badań pracowników, kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz maszynistów obowiązki należy wykonać w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
  art.  12a ust. 5 specustawy Przywrócenie obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich osób zatrudnianych na stanowisko administracyjno-biurowe od 1 lipca 2023 r.
  art.  12e ust. 1 specustawy Zostaje zniesiona możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od 1 lipca 2023 r.
  art.  12e ust. 2 specustawy Zniesienie wydłużenia terminów przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby

   

  Wydłużenie obowiązuje do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (31 sierpnia 2023 r.)
  Art.  15gc specustawy Zniesienie możliwości udzielenia urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów od 1 lipca 2023 r.
  art. 15gd specustawy Zniesienie ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy od 1 lipca 2023 r.
  Art.  15gf specustawy Zniesienie możliwości wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji od 1 lipca 2023 r.
  Art.  15z7 specustawy Zniesienie wyjątków od obowiązku posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę oraz obowiązku przedłużenia zezwolenia na pracę do 30 dni od ustania stanu zagrożenia epidemicznego (31 lipca 2023 r.)
  Art.  15zzq specustawy Zniesienie przedłużenia okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca Przedłużenie obowiązuje do 30 dni od ustania stanu zagrożenia epidemicznego (31 lipca 2023 r.)

  Co zmieni się w podatkach?

  Przepis Czego dotyczy zmiana? Termin
  art. 31y specustawy Powrót raportowania krajowych schematów podatkowych Po upływie 30 dni od ustania stanu zagrożenia epidemicznego (31 lipca 2023 r.)
  art.  15 zzn specustawy Przywrócenie 7 dniowego terminu do złożenia zawiadomienia ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT od 1 lipca 2023 r.
  art.  31g specustawy Przywrócenie 3 miesięcznego terminu wydania interpretacji indywidualnej od 1 lipca 2023 r.
  Art.  15zzr1 specustawy Przywrócenie biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe Wstrzymanie biegu przedawnienia obowiązuje do 6 miesięcy od ustania stanu zagrożenia epidemicznego

  Jakie inne zmiany zajdą w związku z wejściem rozporządzenia w życie?

  Przepis Czego dotyczy zmiana? Termin
  Art.  15h. specustawy Zniesienie przedłużenia terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych Przedłużenie obowiązuje do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (31 sierpnia 2023 r.), nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  Art.  15i.  specustawy Powrót do zakazu handlu w niedziele w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności zakaz wraca po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (1 sierpnia 2023 r.)
  15z1-3, 15z6 specustawy Zniesienie przedłużenia:

  ·  legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP,

  ·   ważności kart pobytu, ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, terminu ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu, kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, zgody na pobyt tolerowany

  Zachowują ważność do 30 dni od ustania stanu zagrożenia epidemicznego (31 lipca 2023 r.)
  Art.  15zc.  specustawy Zniesienie przedłużenia ważności orzeczeń o niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczeń o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego Zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres
  Art.  15zzzw. specustawy Zniesienie przedłużenia ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami Zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
  Art. 98 ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Możliwość uznania nieodebranych pism, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego za doręczone Po upływie 14 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego
  art.  12d specustawy Zniesienie przedłużenia terminu do przedstawienia Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych wymaganych od osób posiadających pozwolenie na broń Termin mija z upływem 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
  Art.  15zzra specustawy Termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19 Biegnie na nowo od 1 lipca 2023 r.

  Jakie przepisy będą obowiązywały pomimo zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego?

  • możliwość przeprowadzania głosowań na piśmie w ramach walnego zgromadzenia spółdzielni (art. 15zzzr),
  • możliwość uczestniczenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość m.in. w posiedzeniu zarządu spółki z o.o., walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej, posiedzeniu rady nadzorczej w spółce z o.o. i spółce akcyjnej, w zgromadzeniu wspólników w spółce z o.o. (o ile umowa spółki to przewiduje).

  [1] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

   


  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z


  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl