• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (ustawa zgłoszona w ramach tzw. Polskiego Ładu)

  podatek dochodowy, podatki, polski lad, projekt ustawy, ustawa o podatku dochodowym

  Przedstawiamy najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (ustawa zgłoszona w tamach tzw. Polskiego Ładu).

  Ordynacja podatkowa

  • Projekt zawiera wprowadzenie możliwości zawierania tzw. porozumień inwestycyjnych:
   • wprowadzenie w Ordynacji podatkowej (w skrócie: OP) przepisów umożliwiających zawarcie, między inwestorem a organem podatkowym, umowy w sprawie skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • Porozumienie inwestycyjne obowiązuje przez okres uzgodniony w porozumieniu, nie dłuższy jednak niż 5 lat podatkowych.
   • Opłaty: wstępna w kwocie 50 tys. zł od każdego inwestora. Zawarcie samego porozumienia będzie warunkowane wpłatą opłaty głównej w kwocie nie niższej niż 100 tys. zł i nie wyższej niż 500 tys. zł.

  Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”)

  • Możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników, tzw. „grupy VAT”:
   • Zmiana polega na tym, że dostawa towarów/świadczenie usług dokonane przez członka grupy na rzecz innego członka tej samej grupy nie podlega opodatkowaniu VAT. Zapewnia to prostotę i neutralność podatkową w rozliczeniach grupowych.
  • Zmiana w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS) – porozumienia inwestycyjne (dalej: „PI”):
   • Zgodnie zatem z dodawanym ust. 8aa w art. 42b ustawy o VAT, w przypadku, gdy zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia tego wniosku, jest przedmiotem zawartego już PI (tj. PI zawiera klasyfikację oraz stawkę podatku VAT konkretnego towaru, którego dotyczy wniosek o wydanie WIS), WIS nie zostanie wydana. Na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o odmowie wydania WIS w takiej sytuacji wnioskodawcy będzie służyć zażalenie.
  • Szybki zwrot VAT dla określonych podatników:
   • Preferencja podatkowa będzie wiązała się ze zwrotem podatku VAT w terminie 15 dni od dnia w którym upłynął termin do złożenia deklaracji dot. podatku VAT lub od korekty deklaracji po spełnieniu określonych warunków m.in. wysoki udział sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących online lub wirtualnie.
   • Jednocześnie wprowadzone zostanie czasowe ograniczenie niektórych preferencji w VAT w przypadku podatników, którzy nie będą przestrzegać wprowadzanego w Prawie przedsiębiorców obowiązku pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych
  • Obniżenie z 15 tys. zł do 8 tys. zł limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami.

  Zmiany w zakresie składki zdrowotnej:

  • Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Ujednolicenie terminów płatności składek zdrowotnych i podatków. Składki będzie można płacić do 20. dnia miesiąca.
  • Projekt zakłada, że podstawą wymiaru tej daniny będą rzeczywiste dochody przedsiębiorcy w miejsce stałej opłaty ryczałtowej.
  • Likwidacja przepisów,  które  w  obecnym  stanie  prawnym  stanowią podstawę  odliczenia  od  podatku  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  w  wysokości  7,75% podstawy jej wymiaru.
  • Podstawa wymiaru składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku.
  • Wysokość składki zdrowotnej będzie zależała m.in. od przyjętej formy opodatkowania:

  a. Skala podatkowa (17 i 32%):

  • brak możliwości  odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego,
  • wysokość składki zdrowotnej wyniesie 9% podstawy wymiaru składki.

  b. Podatek liniowy (19%):

  • brak możliwości  odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego,
  • w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym wysokość składki zdrowotnej wyniesie do 4,9 %. Składa będzie naliczana od uzyskanych dochodów,
  • ustalona zostanie jednak minimalna wysokość składki zdrowotnej, która wynosić będzie 9 % wynagrodzenia minimalnego.

  c. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

  • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego,
  • składka na poziomie 9 % od podstawy wymiaru:
   • 60 % przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60 tys. zł,
   • 100 % przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 300 tys. zł,
   • 180 % przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł.

  d. Karta podatkowa:

  • utrzymano brak możliwości  odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego,
  • składka na poziomie 9 % minimalnego wynagrodzenia.

  Co ważne, składką zdrowotną zostaną objęte także osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, a więc z końcem 2021 roku może skończyć się korzystny dotychczas brak oskładkowania dochodów osiąganych przez znaczną część członków zarządu polskich spółek kapitałowych.

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PIT”):

  • W myśl projektowanych przepisów zmianie ulegną zasady opodatkowania wykupu leasingowanego auta do majątku prywatnego oraz jego późniejszej sprzedaży. Od 1 stycznia 2022 roku podatnik przy wykupie do majątku prywatnego będzie zobowiązany do zapłaty zarówno podatku dochodowego jak i podatku VAT. Nowe przepisy wydłużają również dotychczas obowiązujący okres, w którym sprzedaż auta wykupionego do majątku prywatnego uznawana jest obciążona podatkami – z 6 miesięcy do aż 5 lat (licząc od roku, po którym została opłacona ostatnia rata leasingowa).
  • Projektowany przepis przejściowy zawiera jednak regulację, zgodnie z którą nowe zasady leasingu będą miały zastosowanie do rzeczy nabytych dopiero po 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przedsiębiorca, który wykupi auto z leasingu do majątku prywatnego do dnia 31 grudnia, a następnie sprzeda je po upływie sześciu miesięcy – uniknie konieczności zapłaty podatku,
  • Przychody z najmu prywatnego opodatkowane tylko ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • Podwyższeniu do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
  • Podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
  • Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci:
   • Wspólny PIT już w roku zawarcia małżeństwa.
  • Ulga dla klasy średniej:
   • Ulga polega na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona jest od poziomu rocznych przychodów,
   • Przychody w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio  miesięcznie  –  dla  celów  obliczania  miesięcznych  zaliczek  na  podatek  –  w wysokości  od  5 701  zł  do  11 141 zł).
  • Zmiany w regulacjach normujących tzw. ulgę rehabilitacyjną w ustawie PIT:
   • modyfikacji (doprecyzowaniu)  i  dodaniu  nowych  tytułów (wydatków) uprawniających do odliczenia.
  • Wprowadzenie preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne:
   • Preferencja ma na celu zachętę do inwestowania w przedsięwzięcia, których działanie wiąże się z dużym ryzykiem ekonomicznym,
   • Ulga ta polega na wprowadzeniu możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat,
   • Odliczenie nie może jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty 250 tys. zł.
  • Wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty: w związku z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów:
   • Uzupełnienie odliczeń z tytułu kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową,
   • Możliwość odliczenia przez centra badawczo-rozwojowe w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych wymienionych w ustawach podatkowych w wysokości 200%, również kosztów kwalifikowanych dotyczących uzyskania i utrzymania patentu, o których mowa powyżej,
   • Wprowadzenie zmian w wysokości odliczania przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową kosztów kwalifikowanych związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy realizują działalność badawczo-rozwojową,
   • Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek. Projektowana ulga wprowadza odliczenie kosztów od podstawy opodatkowania,
   • Analogiczne rozwiązanie przewidziane zostało w przepisach ustawy CIT.
  • Wprowadzenie narzędzia podatkowego wsparcia przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, w tym na rynki zagraniczne, które ma stanowić zachętę do rozszerzania skali tego sektora działalności:
   • Zakłada odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków, będących kosztami podatkowymi w rozumieniu ustawy, poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (w tym nieoferowanych dotychczas przez podatnika do sprzedaży), jak również związanych z osiągnięciem takich przychodów w przypadku produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju (rynku zbytu). Kwota odliczenia przysługuje do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł.
  • Zachęta podatkowa dla podatników pragnących dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych, poprzez nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach.
  • Wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę:
   • Będzie polegała na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele,
   • Analogiczne rozwiązanie przewidziane zostało w przepisach ustawy CIT.
  • Wprowadzenie prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku dodatkowych 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, tzw. ulga na robotyzację:
   • Podatnikowi, prowadzącemu działalność przemysłową (produkcyjną), będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania.
  • Wprowadzenie w ustawie PIT ulgi z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków.
  • Umożliwienie korzystania w sposób symultaniczny z ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz preferencji IP Box przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest reżimem IP Box.
  • Wprowadzenie zwolnienia w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Zwolnione będą z podatku przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte m.in. ze stosunku pracy, umów zlecenia czy pozarolniczej działalności gospodarczej w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.
  • Wprowadzenie w ustawie o PIT ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

  Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego (CIT):

  • stawka: 10% podstawy opodatkowania (do podstawy zalicza się zarówno przychód (4%), jak i niektóre z wydatków (koszty finansowania dłużnego, wydatki na usługi niematerialne, itp.),
  • podatnicy: spółki opodatkowane podatkiem CIT, które ponoszą stratę lub dochodowość jest nie wyższa niż 1%,
  • Podstawa opodatkowania to suma:
   • 4% wartości przychodów (innych niż zyski kapitałowe),
   • koszty finansowania dłużnego przekraczające 30% EBITDA,
   • odroczony CIT,
   • licencje i usługi niematerialne przekraczające 3 mln. zł + 5% EBITDA.
  • Minimalny podatek będzie można odliczyć od zapłaconego podatku CIT.

  Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych (PIT i CIT)

  • Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych,
  • Zmiany w zakresie korekty cen transferowych:
   • Zaproponowano rezygnację z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym, w związku z czym uchylono jeden z warunków formalnych skutecznego dokonania takiej korekty.
  • Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego,
  • Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych:
   • Projekt przewiduje likwidację oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesienie go, w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych. Zrezygnowano z potwierdzania, iż sporządzona została dokumentacja cen transferowych.
  • Informacja o cenach transferowych (nowy rozdział w PIT i CIT):
   • wyraźne wyodrębnienie problematyki przekazywania informacji o cenach transferowych od zagadnień dotyczących dokumentacji cen transferowych.

  Wprowadzenie reżimu holdingowego (CIT):

  • Zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych,
  • Pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych.

  Ryczałt od dochodów spółek (Estoński CIT):

  • Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,
  • Rezygnacja z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie, z zachowaniem możliwości ich ponoszenia w celu skorzystania z preferencyjnej stawki ryczałtu,
  • Rezygnacja z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego,
  • Uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania,
  • Obniżenie efektywnej stawki łącznego opodatkowania PIT i CIT dla małych podatników z 25 % do 20 %, a dla dużych podatników z 30 % do 25 %.

  Przeciwdziałanie „szarej strefie”:

  • Pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia „pod stołem”, w przypadku ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających z tych okoliczności. Konsekwencje w zakresie podatku dochodowego będą obciążały pracodawcę,
  • Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia nieujawnionego,
  • Kosztem podatkowym dla pracodawcy nie będą również składki na ubezpieczenia emerytalne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, pomimo, że będą finansowane z jego własnych środków jako płatnika składek,
  • Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będą finansowane w całości przez pracodawcę.

  Popularyzacja obrotu bezgotówkowego:

  • Ulga dla podatników, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego. Maksymalnie 1000 zł od kwoty podatku, a w przypadku podatników, którzy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnieni z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących odliczeniu będzie podlegała maksymalnie kwota 2500 zł w roku podatkowym,
  • Obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy firmami (B2B) z obecnych 15 tys. zł do 8 tys. zł.

  Inne istotne zmiany:

  • Zmiany w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych:
   • Proponowane zmiany zakładają wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych
  • Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, polegające na obniżeniu stawek dla niektórych działalności, np. dla programistów.
  • Wygaszanie karty podatkowej:
   • Ten kto na dzień 21.12.2021 r. korzysta z kart podatkowej, dalej może to robić. Od 1.01.2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie.
  • Nowa definicja posiadania Zarządu:
   • Projekt nowelizacji wprowadza nową definicję posiadania zarządu. Dodaje przepis, na podstawie którego podmioty nieposiadające siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za polskich podatników CIT.
  • Cienka kapitalizacja:
   • Postulowane zmiany wprowadzają zupełnie odmienny sposób obliczania limitu kosztów finansowania dłużnego. Podatnicy będą obowiązani do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego będzie przewyższała 3 mln zł albo zostanie obliczona według wzoru [(P – Po) – (K – Am – Kfd)] x 30%.
  • Wprowadzenie możliwości informowania podatników przez Szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych.
  • Wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego, które polega na polega na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej czy wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.
  Wróć do listy
  Michał Przybysz

  Michał Przybysz

  • Radca prawny
  • Of counsel
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z

  Michał Przybysz

  Radca prawny
  Of counsel

  michal.przybysz@lubasziwspolnicy.pl

  Artykuły powiązane

  Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

  Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w dniu 19 maja 2021 r. przedstawiło projekt nowelizacji Kodeksu pracy regulujący zasady świadczenia pracy zdalnej. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące kluczowych propozycji. …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl