• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz do newslettera

  Zapisz do newslettera

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Odwołanie z urlopu mailem

  Stosunek pracy wymaga nieustannego godzenia interesów pracodawcy i pracownika. Urlop pracownika i odwołanie go z urlopu przez pracodawcę są doskonałym tego przejawem.

  Zgodnie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Wyrazem owego konstytucyjnego prawa jest z kolei przepis art. 14 Kodeksu pracy (dalej: „k.p.”) przewidujący wprost prawo pracownika do wypoczynku oraz art. 152 § 1 k.p., zgodnie z którym pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

  Kodeks pracy daje jednak pracodawcy możliwość odwołania pracownika z urlopu, ale tylko w przypadku, gdy obecności pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (art. 167 § 1 k.p.). Z powyższego uregulowania wynikają zatem dwie przesłanki odwołania pracownika z urlopu:

  • wystąpiły okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu oraz
  • okoliczności powodują, że obecność pracownika w zakładzie jest konieczna.

  Tylko odwołanie spełniające powyższe kryteria będzie zgodne z prawem.

  Odrębnym problemem jest natomiast forma odwołania pracownika z urlopu. Przepisy kodeksu pracy nie regulują formy odwołania pracownika z urlopu, co oznacza, że oświadczenie pracodawcy w tym zakresie może przybrać dowolną formę. Oświadczenie to musi jednak czynić zadość ogólnej zasadzie skutecznego składania oświadczeń woli zawartej w przepisie art. 61 § 1 k.c. co oznacza, że oświadczenie o odwołania pracownika z urlopu musi zostać złożone w taki sposób, aby pracownik mógł zapoznać się z jego treścią. Ponadto, bardzo ważne jest to, aby z oświadczenia pracodawcy wyraźnie wynikało, że ten odwołuje pracownika z urlopu, czyli oświadczenie to musi być jednoznaczne.

  W czasach, kiedy praktycznie nie rozstajemy się z telefonem komórkowym, a dostęp do Internetu jest powszechny i nieograniczony, pojawia się pytanie o możliwość odwołania pracownika z urlopu w drodze rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem maila czy sms-a. Zagadnieniem tym zajął się ostatnio Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2017 r. (sygn. akt II PK 26/16) na tle następującej sprawy.

  W przedostatnim dniu urlopu wypoczynkowego, w związku z potrzebami kadrowymi zespołu, pracodawca zamierzał odwołać powoda z urlopu. W tym celu, połączył się telefonicznie z pracownikiem przekazując mu, że jest potrzebny, już w tym dniu, w pracy przy realizacji projektu. Pracownik odpowiedział, że jego nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, gdyż przebywa na urlopie wypoczynkowym oraz że prowadzi samochód, w związku z czym nie może rozmawiać.  Po tej rozmowie, pracodawca wysłał pracownikowi na adres prywatnej poczty elektronicznej wiadomość, że odwołuje go z urlopu ze względu na nagłą potrzebę pracodawcy. Równocześnie pracodawca wysłał pracownikowi dwa sms-y o odwołaniu z urlopu. Pozwany nie odebrał tych wiadomości, gdyż zajęty był przygotowaniami do przyjęcia, które urządzał dla rodziny z okazji rocznicy ślubu. Pracownik odczytał wiadomość mailową dopiero następnego dnia i odpisał pracodawcy, że przebywając w innym mieście nie może stawić się w pracy. W rezultacie, pracodawca rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia, uzasadniając swoją decyzję bezzasadną odmową stawienia się do pracy w związku z odwołaniem z urlopu wypoczynkowego.

  Powstało zatem pytanie, czy treść rozmowy telefonicznej przeprowadzonej albo wysłanie w tym samym dniu maila na prywatną pocztę elektroniczną pracownika, mogą zostać uznane, na podstawie art. 61 k.c. w związku z art. 300 k.p., za równoznaczne z dojściem oświadczenia o odwołaniu z urlopu do jego adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią?

  Sąd Najwyższy orzekł, że pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym nie ma obowiązku kontrolowania poczty elektronicznej”. Ponadto, Sąd Najwyższy podkreślił, że „pracownik, który korzysta z urlopu wypoczynkowego, zwolniony jest (…) czasowo z obowiązku świadczenia pracy i pozostaje czasowo poza sferą pracowniczego podporządkowania. Co oczywiste, nie utrzymuje w tym okresie stałego, codziennego kontaktu z pracodawcą. Nie należy zatem wymagać od niego, (…), aby odczytywał intencję pracodawcy odwołania z urlopu wypoczynkowego, z faktów konkludentnych, na przykład z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w przedostatnim dniu urlopu, w której uzyskuje informację, że jest potrzebny w pracy”. A zatem, bardzo ważne jest to, aby z oświadczenia pracodawcy wyraźnie wynikało, że ten odwołuje pracownika z urlopu, czyli oświadczenie to musi być jednoznaczne.

  RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – dowiedz się więcej! 

   

  Wróć do listy
  dr Katarzyna Pfeifer – Chomiczewska

  dr Katarzyna Pfeifer – Chomiczewska

  • Prawnik
  Skontaktuj się z autorem

  Artykuły powiązane

  Nadchodzą zmiany w umowach o pracę na czas określony

  25 czerwca br. Sejm, większością 423 głosów, przyjął nowelizację ustawy - kodeks pracy. Najbardziej znaczącą zmianą jest ograniczenie możliwości przedłużania umów o pracę zawartych na czas określony, ponad 33 miesiące. …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej